Login

 
Slika strani
 

pravica na tehtnici

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org ter svitovega foruma

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti

 
Kontakt
 


Naslov1: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovni vodja:064-168-880 (Samo N.)
DZD: 064 150 014 (Maja F.)
Teren: 031 296 930
email: drustvo_svit@t-2.net

 
Zakon-droge
objavljeno: 17. 08. 2010

ZAKON

O PREPREČEVANJU UPORABE PREPOVEDANIH DROG IN O OBRAVNAVI UŽIVALCEV PREPOVEDANIH DROG (ZPUPD)

(neuradno prečiščeno besedilo št. 1)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta zakon določa ukrepe za preprečevanje uporabe prepovedanih drog in obravnavo uživalcev prepovedanih drog.

Ukrepe iz prejšnjega odstavka, ki zajemajo informativne, zdravstveno vzgojne in svetovalne dejavnosti, zdravljenje, socialno-varstvene storitve in programe za reševanje socialne problematike, povezane z uživanjem prepovedanih drog ter spremljanje uživanja prepovedanih drog, izvajajo pristojna ministrstva.

2. člen

Prepovedane droge so rastline ali substance naravnega ali sintetičnega izvora, ki imajo psihotropne učinke ter lahko vplivajo na telesno ali duševno zdravje ali ogrožajo primerno socialno stanje ljudi in so opredeljene v zakonu, ki ureja proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami.

Obravnava uživalcev prepovedanih drog obsega zdravljenje ter reševanje socialne problematike, povezane z uživanjem prepovedanih drog.

Uživalci prepovedanih drog so osebe, ki uporabljajo snovi iz prvega odstavka tega člena.

Uporaba prepovedanih drog obsega vsakršno jemanje prepovedanih drog.

Spremljanje uživanja prepovedanih drog zajema zbiranje, obdelavo in izmenjavo podatkov o prepovedanih drogah in o njihovem uživanju.

II. UKREPI ZA PREPREČEVANJE UPORABE PREPOVEDANIH DROG

3. člen

Država skrbi za preprečevanje in zmanjševanje uporabe prepovedanih drog z ukrepi na področju vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva in na drugih področjih.

Za uresničevanje nalog iz prejšnjega odstavka Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije sprejme nacionalni program preprečevanja in zmanjševanja uporabe prepovedanih drog (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program), ki določa strategijo preprečevanja, zdravljenja ter reševanja socialne problematike, povezane z uživanjem prepovedanih drog.

Ukrepi na področju zdravstvenega in socialnega varstva zajemajo programe zdravstvenih in socialno varstvenih storitev, predvsem storitve preventive, zdravljenja ter programe za reševanje socialne problematike, povezane z uživanjem prepovedanih drog.

4. člen

Komisija Vlade Republike Slovenije za droge pospešuje in usklajuje vladno politiko, ukrepe in programe za preprečevanje uživanja prepovedanih drog, zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah, zmanjševanje škode zaradi uporabe prepovedanih drog, zdravljenje in rehabilitacijo.

Komisija Vlade Republike Slovenije za droge opravlja še naslednje naloge:

-        spremlja izvajanje določil konvencij mednarodnih organov in mednarodnih organizacij;

-        predlaga Vladi Republike Slovenije predlog nacionalnega programa in ukrepe pri izvajanju nacionalnega programa;

-        predlaga ukrepe za zmanjševanje ponudbe prepovedanih drog;

-        zagotavlja mednarodno sodelovanje.

5. člen

Ministrstvo, pristojno za zdravje, spremlja problematiko na področju preprečevanja uživanja prepovedanih drog, zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih drogah, zmanjševanja škode zaradi uporabe prepovedanih drog ter spremljanja problematike na področju zdravljenja in reševanja socialne problematike povezane z uživanjem prepovedanih drog.

Strokovna služba za droge, ki deluje v ministrstvu, pristojnem za zdravje, opravlja naslednje naloge:

-        usklajuje medresorske priprave predloga nacionalnega programa;