Novo na strani
 

 
Slika strani
 

Avtor računalniške grafike: "Ilegalni"

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

STANJE NA PODROČJU PREPOVEDANIH DROG V SLOVENIJI 2020 (povezava na dokument)

 

Nacionalno poročilo droge 2020

Strategija in akcijski načrt

Še vedno je v veljavi Resolucija o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog1 , ki pokriva obdobje 2014–2020. Krovni cilj Nacionalnega programa Slovenije na področju drog za obdobje 2014–2020 je zmanjšati in omejiti škodo, ki jo za posameznika, družino in družbo predstavlja raba prepovedanih drog. Vlada RS je 31. julija 2019 sprejela dvoletni akcijski načrt za obdobje 2019−2022 . Na področju tobaka je bila v letu 2019 pripravljena prva slovenska strategija, ki pokriva nadzor nad tobakom – poslana je bila v javno razpravo, ki se je zaključila 5. avgusta 2019. Strategija je trenutno v postopku medsektorskega usklajevanja in bo verjetno zajemala obdobje 2021-2030.

Javni izdatki na področju drog

Večina delovanja na področju proti prepovedanim drogam je v Sloveniji financirana iz državnega proračuna in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Finančna sredstva se pridobivajo tudi iz različnih fundacij, prispevajo pa jih tudi slovenske občine, ki izvajalcem pomagajo pridobiti tudi ustrezne prostore za izvajanje programov. V letu 2019 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) za programe na področju zasvojenosti s prepovedanimi drogami namenilo sredstva v višini 3.826.796,23 evrov (Tabela 1.1). MDDSZEM je tovrstne programe sofinanciralo v večinski meri, ostala sredstva so bila pridobljena iz drugih virov, kot so lokalne skupnosti (občine),

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v letu 2019 za delovanje Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog ter za zdravila in vse materialne stroške v zvezi z nadomestnim zdravljenjem odvisnosti (substitucijskimi zdravili) namenil skupno 5.287.441,00 evrov. Dodatnih 159.349,00 evrov je ZZZS prispeval za nakup materiala za varno injiciranje drog, ki ga Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Koper, posreduje v programe zmanjševanja škode na področju drog.  Urad Republike Slovenije za mladino (URSM) letno sofinancira programe organizacij na področju mladinskega dela, med njimi nekatere, ki izvajajo tudi preventivne programe pred različnimi oblikami zasvojenosti oziroma preprečitvijo tveganih vedenj zlorabe alkohola, tobaka in drog, vendar pa to preventivno delo ne pomeni pretežnega dela njihovega programa. V letu 2019 je bilo tovrstnih finančnih sredstev s strani URSM skupno 61.145,00 evrov. Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) je za delovanje proti zasvojenostim oziroma za pomoč zasvojencem, ki se izvaja znotraj različnih humanitarnih organizacij, v letu 2019 namenila znesek v višini 320.492,01 evrov. 

preberi več >>> (povezava na dokument)

STANJE NA PODROČJU PREPOVEDANIH DROG V SLOVENIJI 2018 (povezava na dokument)

 

Nacionalno poročilo droge 2018

Strategija in akcijski načrt

Še vedno je v veljavi Resolucija o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog1 , ki pokriva obdobje 2014–2020. Krovni cilj Nacionalnega programa Slovenije na področju drog za obdobje 2014–2020 je zmanjšati in omejiti škodo, ki jo za posameznika, družino in družbo predstavlja raba prepovedanih drog. Izvedena je bila evalvacija prvega dvoletnega akcijskega načrta k Resoluciji za obdobje 2015−2016. Ugotovljeno je bilo, da je bila večina ukrepov iz dokumenta v veliki meri realizirana, hkrati je bil dosežen tudi precejšen napredek pri ciljih iz resolucije. Izziv za nadaljnje obdobje ostaja problematika novih psihoaktivnih snovi, preprečevanje vseh oblik nelegalne trgovine z drogo (vključno s trgovino preko interneta) in razprave o reformi regulacije konoplje. Pri reševanju vseh treh izzivov je nujno intenzivno mednarodno sodelovanje in usklajevanje na ravni EU in Organizacije združenih narodov. Ta problematika namreč presega možnosti ukrepanja na zgolj nacionalni ravni, zato je treba v prihodnje še krepiti dvostransko in regionalno sodelovanje (Hren 2018). Javni izdatki na področju drog Večina delovanja na področju proti prepovedanim drogam je v Sloveniji financirana iz državnega proračuna in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Finančna sredstva se pridobivajo tudi iz različnih fundacij, prispevajo pa jih tudi slovenske občine, ki izvajalcem pomagajo pridobiti tudi ustrezne prostore za izvajanje programov.

V letu 2017 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) za programe na področju zasvojenosti s prepovedanimi drogami 1 Resolucija o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014–2020 (Uradni list RS, št. 25/14) namenilo sredstva v višini 3.264.467,70 evrov (Tabela 1.1). Od tega je znesek za visokopražne programe znašal 2.112.167,70 evrov, za nizkopražne pa 1.152.300,00 evrov. MDDSZEM je tovrstne programe sofinanciralo v večinski meri, ostala sredstva so bila pridobljena iz drugih virov, kot so lokalne skupnosti (občine), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, članarine in prispevki uporabnikov, Fundacija za invalidske in humanitarne organizacije in drugo. Ministrstvo za zdravje (MZ) je v letu 2017 za reševanje problematike drog namenilo 426.428,00 evrov. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v letu 2017 za delovanje Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog ter za zdravila in vse materialne stroške v zvezi z nadomestnim zdravljenjem odvisnosti (substitucijskimi zdravili) namenil skupno 4.942.000,00 evrov. Dodatnih 149.000,00 evrov je ZZZS prispeval za nakup materiala za varno injiciranje drog, ki ga Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Koper, posreduje v programe zmanjševanja škode na področju drog.

Urad Republike Slovenije za mladino (URSM) letno sofinancira programe organizacij na področju mladinskega dela, med njimi nekatere, ki izvajajo tudi preventivne programe pred različnimi oblikami zasvojenosti oziroma preprečitvijo tveganih vedenj zlorabe alkohola, tobaka in drog, vendar pa to preventivno delo ne pomeni pretežnega dela njihovega programa. V letu 2017 je bilo tovrstnih finančnih sredstev s strani URSM skupno 55.687,00 evrov. Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) je za delovanje proti zasvojenostim oziroma za pomoč zasvojencem, ki se izvaja znotraj različnih humanitarnih organizacij, v letu 2017 namenila znesek v višini 225.865,30 evrov.

preberi več >>> (povezava na dokument)

STANJE NA PODROČJU PREPOVEDANIH DROG V SLOVENIJI 2016  (povezava na dokument)

1. POLITIKE NA PODROČJU DROG: ZAKONODAJA, STRATEGIJA IN EKONOMSKA ANALIZA  
Dr. Jože Hren, Andreja Belščak, Špela Struna 
1.1 Novosti na področju zakonodaje 
Uprava kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi Ministrstva za notranje zadeve je analizirala podatke Nacionalnega forenzičnega laboratorija in Inštituta za sodno medicino o evidentiranih novih psihoaktivnih snoveh v Sloveniji ter podatke o reguliranih novih psihoaktivnih snoveh v nekaterih članicah Evropske unije. Na tej podlagi je bilo v prvi polovici leta 2016 prepoznanih 47 novih psihoaktivnih snovi, in sicer 23 sintetičnih kanabinoidov, 7 sintetičnih katinonov, 5 fenetilaminov, 3 piperidini, 2 triptamina, 3 arilalkilamini ter 4 snovi, ki ne sodijo v nobeno izmed teh kategorij. Zaradi nevarnosti, ki jo vse omenjene snovi lahko predstavljajo za zdravje ljudi, je strokovna skupina za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi pri MZ predlagala, da se vse omenjene snovi razvrstijo v skupino I. prepovedanih drog. V to skupino so razvrščene psihoaktivne snovi, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba, in se ne uporabljajo v medicini. Vlada RS je zaradi tega dopolnila Uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog in jo 25. 3. 2016 objavila v Uradnem listu RS . 
Z omenjenimi dopolnitvami Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog se v medicini lahko uporabljajo tudi ekstrakti iz rastline konoplja. S tem je v Sloveniji pravno urejen dostop do vseh zdravilih na osnovi konoplje (ekstraktov) z urejenim pravnim statusom v Evropski uniji. Ekstrakti iz konoplje se lahko uporabljajo v medicini skladno z določbami Zakona o zdravilih . Dovoljena je tudi medicinska uporaba nabilona, ki je sintetični analog tetrahidrokanabinola, in je s tem opredeljen kot učinkovina za uporabo v zdravilih. Zakon o zdravilih natančno podaja definicijo zdravila, ki vključuje tudi zdravila naravnega izvora. Podaja tudi zahteve za kakovost, varnost in učinkovitost zdravil in med drugim ureja tudi njihovo proizvodnjo in promet. 
1.2 Strategija in akcijski načrt 
Vlada RS je aprila 2015 potrdila prvi dvoletni akcijski načrt k Resoluciji o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog, ki pokriva obdobje 2014–2020. Akcijski načrt za obdobje 2015−2016 je dostopen na spletni povezavi:  
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javna_razprava_2015/AKCIJSKI_NA CRT_za_droge_jan_2015.pdf).  
1.3 Javni izdatki na področju drog 
Večina programov delovanja na področju drog je v Sloveniji financirana iz državnega proračuna in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Finančna sredstva se pridobivajo tudi iz različnih fundacij, prispevajo pa jih tudi slovenske občine, ki izvajalcem pomagajo pridobiti ustrezne prostore za izvajanje programov.