Novo na strani
 

 
Slika strani
 

Oskar gre k počitku

 
EMCDDA
 

powered by Surfing Waves

 
Prispevajte 0.5%
 

 
Nabor besed
 

Poleg iskanja na straneh spletne strani društva Svit, si lahko ogledate tudi nabor besed iz vseh strani svit-kp.org.

 
Zemljevid strani
 

 
Pišite nam
 

Za vprašanja, nasvete ali morebitne pripombe, smo dosegljivi vsak dan 07- 14 na naslovu Ljubljanska 6, Koper, po telefonu 05-626-00-11 ali po emailu drustvo_svit@t-2.net


Slike iz Svitovega foruma

 
Facebook všečki
 

 
Koledar
 

 
Arhiv
 

Objavljeno pred leti
Obvestila starejši od pol leta

 
Kontakt
 


Naslov: Ljubljanska cesta 6, p.p. 1052,
Strokovna vodja: 064-150-070 (Petra N)
Terensko delo: 031-296-930 (Samo N.)
DZD: 064-150-014 (Maja F.)
Pisarna: 064-233-998
Email: drustvo_svit@t-2.net

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA

Izbruh okužb zaradi nalezljive bolezni COVID-19 ob koncu leta 2019 na Kitajskem se je februarja 2020 razširil tudi na območje držav Evropske unije, že na začetku zlasti v države, na katere meji Republika Slovenija, v zadnjem času pa se virus močno razširja tudi v Republiki Sloveniji.

V Uradnem listu RS, št. 19/20 z dne 12. 3. 2020, z veljavnostjo dne 12. 3. 2020 ob 18.00, je objavljena Odredba o razglasitvi epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije. Razglasitvi epidemije bolezni COVID-19 so sledile objave različnih pravnih aktov. V Uradnem listu RS, št. 24/20 z dne 15. 3. 2020, z veljavnostjo dne 16. 3. 2020 ob 00.00 uri, je objavljen Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji. V Uradnem listu RS, št. 25/20 z dne 15. 3. 2020, z veljavnostjo dne 16. 3. 2020 ob 00.00 uri, je objavljen Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. V Uradnem listu RS, št. 26/20 z dne 16. 3. 2020, z veljavnostjo dne 17. marca 2020 ob 00.00 uri, sta objavljena Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji in Odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji. V Uradnem listu RS, št. 27/20 z dne 17. 3. 2020, z veljavnostjo dne 17. marca 2020 ob 00.00 uri, je objavljena Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi najvišjih cen varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme in, z veljavnostjo 18. marca 2020 ob 00.00 uri, Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. V Uradnem listu RS, št. 28/20 z dne 17. 3. 2020, z veljavnostjo dne 18. marca 2020 ob 00:00 uri, je objavljen Odlok o začasnem prenehanju obratovanja mejnih prehodov za obmejni promet na meji z Republiko Hrvaško. V Uradnem listu RS, št. 29/20 z dne 18. 3. 2020, z veljavnostjo dne 20. marca 2020 ob 00.00 uri, je objavljen Odlok o podaljšanju veljavnosti dovoljenj oziroma spričeval osebam, ki opravljajo varnostno kritične naloge v železniškem prometu in, z veljavnostjo dne 19. marca 2020 ob 00.00 uri, so objavljeni Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih in Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni. V Uradnem listu RS, št. 30/20 z dne 19. 3. 2020, z veljavnostjo dne 20. marca 2020 ob 00.00 uri, je objavljen Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji. V Uradnem listu RS, št. 31/20 z dne 20. 3. 2020, z uporabo za obdobje od 1. marca 2020 do 31. maja 2020. so objavljene Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev. V Uradnem listu RS, št. 32/20 z dne 20. 3. 2020, z veljavnostjo dne 20. marca 2020, je objavljen Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, z veljavnostjo dne 21. marca 2020 ob 00.00 uri pa so objavljeni Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji in, z veljavnostjo dne 23. marca 2020 ob 00.00 uri, Odlok o začasni prepovedi izvajanja nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega tehničnega nadzora hidrantnega omrežja v Republiki Sloveniji. V Uradnem listu RS, št. 33/20 z dne 23. 3. 2020, z veljavnostjo dne 24. marca 2020, je objavljena Odredba o začasnem delovnem času notarjev v času trajanja epidemije COVID-19. V Uradnem listu RS, št. 34/20 z dne 24. 3. 2020, z veljavnostjo dne 25. marca 2020, je objavljen Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 in, z veljavnostjo dne 25. marca 2020 ob 00.00 uri, je objavljen Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni.

Vsi navedeni in morebitni drugi ukrepi za zajezitev COVID-19, ki še bodo stopili v veljavo, v največji možni meri predstavljajo omejitev javnega življenja in javnega zbiranja ljudi na območju Republike Slovenije, s čimer nastajajo tudi posledice na področju gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva, izpolnjevanja davčnih obveznosti, šibkejših družbenih skupin oziroma na vseh ravneh družbe.

S tem zakonom se zaradi posledic epidemije COVID-19 določajo dodatni ukrepi, s katerimi se za čas trajanja ukrepov do 31. maja 2020, z možnostjo podaljšanja, preprečujejo oziroma blažijo negativne posledice virusa COVID-19 za državljanke in državljane (v nadaljevanju: državljane) ter gospodarstvo, na področju dela in plačevanja prispevkov za socialno varnost, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva, pravic iz javnih sredstev in uveljavljanja pravic iz naslova starševskega varstva, davkov, javnih financ, plač v javnem sektorju in gospodarskih družbah v neposredni in posredni večinski državni lasti, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, upravljanja z vodami, kulture, znanosti in raziskovanja, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, zavarovalništva in trga finančnih instrumentov, javnega naročanja, pogodbenih kazni, izvršbe in osebnega stečaja in izvajanja javnih storitev. Za ukrepe, vezane na epidemijo COVID-19, je treba zagotoviti sredstva, ki jih ob pripravi proračuna države ni bilo mogoče načrtovati. Glede na to, da se s tem zakonom določajo ukrepi za odpravo posledic epidemije COVID-19 in da je množičen pojav nalezljive bolezni naravna nesreča v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, zakonodajnega referenduma o tem zakonu v skladu s prvo alinejo drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije ni dopustno razpisati.

Povezava na celotno besedilo Interventnega zakona

5. SOCIALNO VARSTVO, PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV …

57. člen

(1) Zaradi izboljšanja socialne varnosti uživalcev nizkih pokojnin se določi izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence.

(2) Upravičenke oziroma upravičenci (v nadaljnjem besedilu: upravičenci) do enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence so osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uživalke oziroma uživalci (v nadaljnjem besedilu: uživalci) pokojnin, katerih pokojnina znaša 700 eurov ali manj.

(3) Upravičencem iz prejšnjega odstavka se enkratni solidarnostni dodatek za upokojence izplača v naslednjih zneskih:

    • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 500,00 eurov, se enkratni solidarnostni dodatek za upokojence izplača v višini 300,00 eurov;
    • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 500,01 do 600,00 eurov, se enkratni solidarnostni dodatek za upokojence izplača v višini 230,00 eurov in
    • uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 600,01 do 700,00 eurov, se enkratni solidarnostni dodatek za upokojence izplača v višini 130,00 eurov.

(4) Ob upoštevanju zneskov iz prejšnjega odstavka se enkratni solidarnostni dodatek za upokojence izplača tudi prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so brezposelne osebe in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

(5) V znesku pokojnine iz tretjega odstavka tega člena se upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.

(6) Pri določitvi višine enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence iz tretjega odstavka tega člena se upošteva višina pokojnine oziroma nadomestila, ki ga uživalec prejme v mesecu izplačila tega dodatka. Znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja, ki se po prejšnjem odstavku šteje v znesek pokojnine, se upošteva v višini izplačane pokojnine v januarju 2019.

(7) Uživalcem pokojnine, ki se jim je na dan 1. januarja 2019 pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačevala v sorazmernem delu ali so po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije poleg pokojnine prejemali še pokojnino od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja in stalno prebivajo v Republiki Sloveniji, se znesek tuje pokojnine upošteva v višini, kot ga je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pridobil za izplačilo letnega dodatka v letu 2019 za mesec januar 2019.

(8) Uživalcem pokojnin v sorazmernem delu se izplača enkratni solidarnostni dodatek za upokojence v sorazmernem delu, določenem za odmero pokojnine.

(9) Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence se izplača ob izplačilu pokojnine za mesec april.

(10) Sredstva za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence zagotavlja Republika Slovenija iz državnega proračuna.

(11) Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence se ne šteje v dohodek upravičenca za uveljavljanje pravic po predpisih, ki urejajo socialno varstvene prejemke.

(12) Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence ne plača dohodnina.

(13) Od enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence se ne plačuje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.

(14) Uživalcu pokojnine iz sedmega odstavka tega člena, ki dokazila o višini pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja v letu 2019 ni posredoval, se enkratni solidarnostni dodatek za upokojence ne izplača.

58. člen

(enkratni solidarnostni dodatek za druge ranljive skupine oseb)

(1) S tem členom se za izboljšanje socialnega položaja drugih ranljivih skupin oseb, ki imajo nizke dohodke in so glede na ogroženo starostno skupino najbolj izpostavljeni nevarnostim epidemije COVID19, ureja izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka.

(2) Upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka po tem členu so tisti, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, za mesec april 2020 in niso upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence v skladu s prejšnjim členom.

(3) Enkratni solidarnostni dodatek iz tega člena se izplača skupaj z denarno socialno pomočjo oziroma varstvenim dodatkom za mesec april 2020 v višini 150 EUR.

(4) Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 EUR se izplača vsem rednim študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji do 30. aprila 2020.

(5) Sredstva za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka zagotavlja Republika Slovenija iz državnega proračuna.

(6) Enkratni solidarnostni dodatek iz tega člena se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.

(7) Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od enkratnega solidarnostnega dodatka za druge ranljive skupine ne plača dohodnina.

59. člen

(izjeme na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev)

(1) Ne glede na 33. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19; v nadaljnjem besedilu: ZUPJS) se pravice iz javnih sredstev, ki se iztečejo v mesecu marcu 2020 oziroma v času izvajanja ukrepov v skladu z 20. členom tega zakona, s tem zakonom mesečno podaljšujejo za čas enega meseca, dokler trajajo ukrepi v skladu z 20. členom tega zakona.

(2) Ne glede na 30.a člen ZUPJS center za socialno delo v letu 2020 po uradni dolžnosti na dan 1. aprila 2020 ne preveri višine pravice do prispevka k plačilu družinskega pomočnika in oprostitve plačila socialno varstvenih storitev.

(3) Šteje se, da je vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in za sporočanje sprememb okoliščin, ki vplivajo na pravico, ki se nanaša na obdobje od 1. aprila do prvega dne v mesecu, v katerem prenehajo ukrepi v skladu z 20. členom tega zakona, vložena pravočasno, če je vložena v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem prenehajo ukrepi v skladu z 20. členom tega zakona.

(4) Šteje se, da je vloga za podaljšanje pravic iz javnih sredstev iz prvega odstavka tega člena vložena pravočasno, če je vložena v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem prenehajo ukrepi v skladu z 20. členom tega zakona.

60. člen

(izjeme na področju socialnovarstvenih prejemkov)

(1) Ne glede na 34. člen Zakona o socialno varstvenih prejemkih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18; v nadaljnjem besedilu: ZSVarPre) roki za izpolnitev obveznosti upravičencev do izredne denarne socialne pomoči, določeni v tem členu, začnejo teči znova od dneva, v katerem prenehajo ukrepi v skladu z 20. členom tega zakona. (2) Ne glede na šesti odstavek 36. člena ZSVarPre center za socialno delo v letu 2020 po uradni dolžnosti ne preveri, ali upravičenci do trajne denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka na dan 1. aprila 2020 še izpolnjujejo pogoje za upravičenost do omenjenih pravic po ZSVarPre.

(3) Za potrebe ugotavljanja materialnega položaja vlagatelja vloge za denarno socialno pomoč in oseb, ki se upoštevajo poleg vlagatelja, v skladu z ZUPJS in ZUPJS, se v času trajanja ukrepov v skladu z 20. členom tega zakona premoženje, razen prihranki in vrednostni papirji, ne upoštevajo.

61. člen

(izjeme na področju uveljavljanja pravic po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih)

(1) Ne glede na 60. člen in 92. do 97. člen od Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18 in 81/19) se rok za vlaganje vlog za priznanje pravic podaljša, in sicer se šteje, da je vloga vložena pravočasno, če je vložena v juniju. Prav tako se šteje, da je vloga za podaljšanje pravic, ki iztečejo v mesecu juniju, vložena pravočasno, če je vložena v mesecu, ki sledi mesecu juniju.

(2) Ne glede na 26. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15, 75/17 – ZUPJS-G, 14/18 in 81/19) oče nima pravice do očetovskega dopusta tudi, če se mora zaradi epidemije COVID-19 vrniti na delo. Če oče izrabi del očetovskega dopusta v trajanju najmanj 15 dni pred nastankom tega razloga, lahko neizrabljeni del očetovskega dopusta izrabi po prenehanju razloga, vendar najpozneje do enega meseca po poteku starševskega dopusta v strnjenem nizu ali po poteku pravice do starševskega dodatka za tega otroka. Če oče izrabi del očetovskega dopusta v trajanju največ 15 dni pred nastankom tega razloga, lahko neizrabljeni del očetovskega dopusta izrabi po prenehanju razloga, vendar najpozneje do končanega prvega razreda osnovne šole otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo. Ukrep iz tega člena velja do zadnjega dne v mesecu, v katerem vlada ugotovi se prekinejo izredne razmere.

(3) Ne glede na 77. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se do konca epidemije poveča znesek dodatka za velike družine, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev te pravice, in sicer za 100 eurov za družino s tremi otroki in za 200 eurov za družino s štirimi ali več otroki.