Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper je nevladna organizacija, ki od leta 1992 deluje na področju drog in izvaja program »Delo z uporabniki prepovedanih drog in njihovimi svojci«, katerega namen je reševanje težav in socialnih stisk oseb, ki so odvisne od prepovedanih drog. Cilji društva so povečana socialna vključenost uporabnikov drog, zmanjšanje zdravstvenih in socialnih posledic, ki so posredno ali neposredno povezane z uživanjem drog, podpora in pomoč tistim uporabnikom, ki želijo abstinirati v svojem okolju oziroma se želijo vključiti v programe zdravljenja (komune, terapevtske skupnosti, detoksikacija), vzpodbujanje uporabnikov k večji aktivnosti v smislu samopomoči, samoorganiziranosti, izražanju svojih stališč, potreb ter medsebojnega povezovanja, informiranje in ozaveščanje laične in strokovne javnosti. Programi društva so namenjeni aktivnim uporabnikom prepovedanih drog, svojcem uporabnikov drog, uporabnikom, ki so zaključili različne programe pomoči (detoksikacija, terapevtske skupnosti...), osebam, ki želijo informacije v zvezi z drogami, aidsom in drugimi prenosljivimi boleznimi, osebam, ki z drogami eksperimentirajo ali jih uživajo rekreativno, laični in strokovni javnosti. Delo v programu temelji na pristopu zmanjševanja škode, saj ima oseba z manjšimi zdravstvenimi in socialnimi posledicami, ki so rezultat uživanja drog, boljše možnosti za enakopravno ter dejavno socialno vključevanje. Program je razdeljen na dva sklopa, in sicer na delo v dnevnem centru in terensko delo. Pri dejavnostih programa sodelujejo tudi prostovoljci, ki skrbijo za dostopnost storitev v času, ko program ne deluje. Večinoma so aktivni pri sekundarnem razdeljevanju injekcijskih igel.