avatar
Predsednica Društva
Dr. Vesna Grahovac
avatar
Podpredsednica Društva
Ingrid Kocjančič

Društvo je pravna oseba zasebnega prava, deluje na območju Republike Slovenije, s sedežem v Kopru.

Občni zbor – je najvišji organ Društva in ga sestavljajo vsi člani. Sklepa oziroma odloča o dnevnem redu, letnih poročilih, finančnem načrtu, povezovanju z drugimi organizacijami in podobno. Med drugim sprejema organe Društva, odloča o spremembah in dopolnitvah statuta ter drugih splošnih aktov Društva.

Izvršni odbor – je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela. Sklicuje skupščino, pripravlja poročila o delu in letna poročila o poslovanju, pripravlja program dela Društva in letne plane. Pripravlja predlog finančnega načrta ter vodi finančno materialno poslovanje in skrbi za sredstva Društva, predvsem pa vodi, organizira in spremlja delo Društva na vseh področjih njegovega delovanja.

Nadzorni odbor - spremlja zakonitost dela vseh organov Društva in njihovo delo. Nadzoruje finančno in materialno poslovanje ter sproti obvešča izvršni odbor.

Častno razsodišče - je disciplinski organ Društva, ki ugotavlja kršitve članov in izreka sankcije. Častno razsodišče vodi postopek in odloča o disciplinski odgovornosti članov, o kršitvah statuta Društva, kršitvah etičnih pravil socialno pedagoškega in svetovalnega dela ter obravnava medsebojne spore oziroma konflikte in druga sporna ravnanja članov Društva.

Strokovni svet - Strokovni svet je posvetovalno telo Društva. Sestavljajo ga priznani strokovnjaki na področju odvisnosti od drog in s področja socialnega varstva. Strokovni svet daje mnenja k programom Društva, jih spremlja in strokovno vodi.